پوکر

پوکر روسی

بازی حداکثر بر روی چهار جایگاه انجام می‌شود. بازیکنان بین حداقل و حداکثر میز بر روی آنته (ANTE) شرط بندی می‌کنند. یک بازیکن می‌تواند بر روی دو جایگاه روباز و بر روی دو جایگاه بدون خرید کارت ششم، تعویض کارت و خرید بازی کارت پخش کن، بطور بسته بازی کند.
بازیکنان کارتهای خود را نگاه کرده و در مورد اینکه بازی کنند یا خیر، تصمیم می گیرند. بازیکن می تواند یا کارتهای خود را بیاندازد و آنته (ANTE) را از دست بدهد یا بلافاصله با پنج کارت در بازی بماند و بر روی بت (BET) که دو برابر آنته (ANTE) می باشد، شرط بندی کند یا کارت ششم را بخرد و یا در مقابل شرط بندی که برابر آنته (ANTE) می‌باشد، یک تا پنج کارت تعویض نماید. سپس تصمیم گیری نموده و بر روی بت (BET) شرط بندی کند.
وقتی کلیه بازیکنان تصمیم گرفتند، کارت پخش کن کارتهای خود را باز می کند. بازی کارت پخش کن از "تک خال- شاه" شروع می شود. بازیکن در پوکر روسی می تواند همزمان برای دو دست پرداخت کند (اگر دستها چند تا هستند، دو تای بزرگتر انتخاب می‌شود) به شرطی که در دست دوم حداقل یک کارت وجود داشته باشد که در دست اول وجود ندارد. ضمناً "تک خال - شاه" بازیکن می تواند دست دوم باشد. اگر حداقل یکی از دو دست بازیکن بزرگتر از دست کارت پخش کن می‌باشد، برای هر دو دست پرداخت می شود. فقط برای شرط بندی بت (BET) پرداخت می شود.
اگر کارت پخش کن بازی ندارد، بازیکن‌ها می‌توانند یا آنته (ANTE) دریافت کنند (در این صورت کارت پخش کن آنته 1:1 (ANTE) پرداخت خواهد کرد) یا با شرط بندی برای کارت پخش کن بازی بخرند که شرط بندی برابر با آنته (ANTE) می‌باشد. در این صورت کارت پخش کن کارت بزرگ خود را با کارت دیگر عوض می‌کند. اگر برای کارت پخش کن بازی نمی خرند، آنته (ANTE) پرداخت نمی شود. اگر پیش کارت پخش کن در صورت تعویض کارت بزرگتر همان نوع کارت می‌آید (شاه- شاه، نه- نه) تعویض این کارت تکرار می‌شود. تک خال می‌تواند بعنوان هم بالاترین و همچنین پائین ترین کارت محسوب شود (اگر این امر در دست استریت ضروری است).
در صورتی که کارت پخش کن با بازیکن‌ها دست مشابه داشته باشد، برنده به ترتیب کارتهای برتر تعیین می شود. اگر همه کارتها شبیه هستند، وضعیت " استند- اُف" ایجاد می شود- هیچکس نه برنده می شود و نه بازنده. اگر پیش بازیکن "سه ورق از یک نوع" و بزرگتر می باشد، او می تواند بازی خود را پیش کارت پخش کن از "بازی وجود ندارد" بیمه کند و روی "بیمه" شرط بندی نماید که حداقل آن برابر آنته (ANTE) و حداکثر آن برابر نصف مبلغ مورد پرداخت می باشد. اگر بازیکن دو دست دارد که یکی از آنها "سه ورق از یک نوع" و بزرگتر می باشد، او می تواند هر دو دست را با نصف مبلغ مورد پرداخت بیمه کند.
اگر کارت پخش کن "بازی ندارد"، "بیمه" 1:1 پرداخت می‌شود، اگر بازی وجود دارد، "بیمه" بازنده می‌شود. در صورتی که دست "بیمه شده" بازیکن با دست کارت پخش کن یکی است، بیمه بازنده نمی شود. در صورتی که دست "بیمه شده" بازیکن کوچکتر از دست کارت پخش کن می باشد، "بیمه" بازنده نمی‌شود، ولی پرداخت هم نمی شود.
اگر کارت پخش کن بازی دارد، به ترتیب کارتهای بازیکن‌ها را باز می‌کند، دستهای آنان را با دست خودش مقایسه می‌کند و شرط بندی‌های برنده را طبق جدول ذیل پرداخت می‌کند. در این صورت شرط بندی آنته (ANTE) پرداخت نمی شود. کلیه پرداختها برای جایگاه (BET) پرداخت می شوند.
جدول پرداخت برای مکان بت (BET) در پوکر روسی
تک خال- شاه 1:1 فلش 5:1
یک پر 1:1 فول هاوس 7:1
دو پر 2:1 کاره 20:1
سه کارت یک نوع 3:1 استریت فلش 50:1
استریت 4:1 رویال فلش 100:1
حداکثر پرداخت برای جایگاه نمی‌تواند بیشتر از حداکثر پرداخت میز باشد.
مجموع پرداخت برای جایگاه، منجمله بیمه "بازی وجود ندارد" پیش کارت پخش کن و پرداخت کامل برای شرط بندی در یک جایگاه، نمی تواند بیشتر از حداکثر پرداخت برای میز باشد. مجموع پرداخت برای دو دست بازیکن در یک جایگاه نمی تواند بیشتر از حداکثر پرداخت برای میز باشد.

پوکر پنج کارتی

با تعویض یک یا دو کارت در مقابل آنته (ANTE)
بازیکنان بین حداقل و حداکثر میز بر روی مکان آنته (ANTE) شرط بندی می‌کنند. یک بازیکن می تواند بر روی یک جایگاه روباز و بر روی جایگاههای دیگر بطور بسته (بدون تعویض کارت) بازی کند.
کارت پخش کن به هر یک از بازیکنان و خودش 5 کارت به صورت بسته می دهد و در ضمن کارت پنجم خود را باز می کند. بازیکنان کارتهای خود را نگاه کرده و در مورد اینکه بازی کنند یا خیر، تصمیم می گیرند. بازیکن می تواند یا کارتهای خود را بیاندازد و آنته (ANTE) را از دست بدهد یا بلافاصله با پنج کارت در بازی بماند و بر روی بت (BET) شرط بندی کند که دو برابر شرط بندی آنته (ANTE) می باشد، یا یک کارت را با آنته (ANTE) یا دو کارت را با شرط بندی برابر دو آنته (ANTE) تعویض نماید. سپس تصمیم گیری نموده و بر روی بت (BET) شرط بندی کند. وقتی کلیه بازیکنان تصمیم گرفتند، کارت پخش کن کارتهای خود را باز می کند. بازی کارت پخش کن از "تک خال- شاه" شروع می شود. اگر کارت پخش کن بازی ندارد، به بازیکن‌ها آنته 1:1 (ANTE) پرداخت می‌شود. تک می تواند بعنوان بالاترین و همچنین پائین ترین کارت محسوب شود (اگر این امر در دست استریت ضروری است).
در صورتی که کارت پخش کن با بازیکن‌ها دست مشابه دارد، برنده به ترتیب کارتهای برتر تعیین می شود. اگر همه کارتها شبیه هستند، وضعیت " استند- اُف" ایجاد می شود- هیچکس نه برنده می شود و نه بازنده.
اگر کارت پخش کن بازی دارد، او به ترتیب کارتهای بازیکن ها را باز می کند، دستهای آنان را با دست خودش مقایسه می کند و شرط بندی‌های برنده را طبق جدول ذیل پرداخت می‌کند. ضمناً مهره آنته 1:1 (ANTE) پرداخت می شود.
جدول پرداخت در پوکر پنج کارتی با تعویض یک یا دو کارت در مقابل آنته (ANTE)
تک خال- شاه 1:1 فلش 5:1
یک پر 1:1 فول هاوس 7:1
دو پر 3:2 کاره 20:1
سه کارت یک نوع 3:1 استریت فلش 50:1
استریت 4:1 رویال فلش 100:1
حداکثر پرداخت برای جایگاه نمی‌تواند بیشتر از حداکثر پرداخت میز باشد.

پوکر شش کارتی

بازیکنان بین حداقل و حداکثر میز بر روی مکان آنته (ANTE) شرط بندی می کنند. یک بازیکن می تواند بر روی یک جایگاه بطور باز و بر روی جایگاههای دیگر بطور بسته بازی کند. کارت پخش کن به هر یک از بازیکنان و خودش 5 کارت به صورت بسته می دهد و در ضمن کارت پنجم خود را باز می کند. بازیکنان کارتهای خود را نگاه کرده و در مورد اینکه بازی کنند یا خیر، تصمیم می گیرند. بازیکن می تواند یا کارتهای خود را بیاندازد و آنته (ANTE) را از دست بدهد یا بلافاصله با پنج کارت در بازی بماند و شرط بندی بت (BET) انجام دهد که دو برابر شرط بندی آنته (ANTE) می باشد، یا با شرط بندی کارت ششم را بخرد که برابر آنته (ANTE) می باشد. بازیکن با خرید کارت ششم می تواند شرط بندی بت (BET) را انجام داده و بازی کند یا یک کارت را با شرط بندی تعویض نماید که برابر دو آنته (ANTE) می باشد و سپس تصمیم گیری نموده و شرط بندی بت (BET) را انجام دهد.
وقتی کلیه بازیکنان تصمیم گرفتند، کارت پخش کن کارتهای خود را باز می کند. بازی کارت پخش کن از "دو جفت" شروع می شود. اگر کارت پخش کن بازی ندارد، بازیکن ها می توانند یا آنته (ANTE) دریافت کنند (در این صورت کارت پخش کن آنته 1:1 (ANTE) پرداخت خواهد کرد) یا برای کارت پخش کن با شرط بندی بازی خریداری کنند که شرط بندی برابر با آنته (ANTE) می باشد. در این صورت کارت پخش کن کارت کوچک خود را با کارت دیگر عوض می کند. اگر بازی را برای کارت پخش کن نمی خرند، آنته (ANTE) پرداخت نمی شود. تک خال می تواند بعنوان بالاترین و همچنین پائین ترین کارت محسوب شود (اگر این امر در دست استریت ضروری است). در صورتی که کارت پخش کن با بازیکن ها حرکت مشابه داشته باشد، برنده به ترتیب کارتهای برتر تعیین می شود. اگر همه کارتها شبیه هستند، وضعیت " استند- اُف" ایجاد می شود- هیچکس نه برنده می شود و نه بازنده.
اگر کارت پخش کن بازی دارد، او به ترتیب کارتهای بازیکن ها را باز می کند، دستهای آنان را با دست خودش مقایسه می کند و شرط بندی های برنده را طبق جدول ذیل پرداخت می کند. ضمناً شرط بندی آنته 1:1 (ANTE) پرداخت می شود.
جدول پرداخت در پوکر شش کارتی
یک پر 1:1 فول هاوس 7:1
دو پر 2:1 کاره 20:1
سه کارت یک نوع 3:1 استریت فلش 50:1
استریت 4:1 رویال فلش 100:1
فلش 5:1    
حداکثر پرداخت برای جایگاه نمی‌تواند بیشتر از حداکثر پرداخت میز باشد.

پوکر تگزاس هولدم

قواعد فوق العاده ساده و برای هر کسی که زمانی پوکر معمولی بازی کرده است، قابل درک خواهد بود. همزمان بازی دارای سرعت و جذابیت خاص می باشد، دست‌های بزرگی در آن صورت می گیرند. حداکثر 6 بازیکن می توانند همزمان دور یک میز بازی کنند.
برای شروع بازی در پوکر شما باید شرط بندی را در جایگاه آنته (ANTE) قرار دهید. پس از اینکه تمام شرط بندی ها صورت گرفتند، کارت پخش کن به هر یک از بازیکنان و خودش دو کارت بطور بسته می دهد و سپس سه کارت به صورت باز در وسط میز باز می‌کند. این سه کارت چه برای کارت پخش کن و چه برای بازیکنان مشترک می باشند.
بعد از اینکه شما دو تا کارت دریافت کردید، بایستی بر مبنای 5 کارت که دو تا از آن در دست شما و 3 تای دیگر در وسط میز می‌باشند، در مورد ادامه بازی تصمیم گیری کنید. اگر شما چیز جالبی را در کارتهای خودتان پیدا نکردید، می‌توانید آنها را پرت نموده و بدین ترتیب از ادامه بازی انصراف بورزید. در این صورت شرط بندی آنته (ANTE) مغلوب می شود. اگر شما تصمیم می گیرید بازی را ادامه دهید،  شرط بندی بت (BET) را که مساوی است با دو آنته (ANTE) بر روی جایگاه قرار می دهید.
پس از اینکه کلیه بازیکنان تصمیمات خود را اتخاذ نمودند، کارت پخش کن دو کارت دیگر به صورت باز در وسط میز قرار می دهد و سپس کارتهای خود را باز می کند. چه در نزد کارت پخش کن و چه در نزد بازیکنان مجموعاً 5 کارت از 7 کارت (دو تا در دست و پنج کارت مشترک در وسط میز) موجود خواهد بود.
ضمناً می توان هرگونه پنج کارت را مورد استفاده قرار داد. مقایسه دست مجموع پنج کارت همچون پوکر معمولی می‌باشد. اگر دست کارت پخش کن و بازیکن همانند می باشند، دو تا کارت باقیمانده محسوب نمی شوند و بازیکن در این حالت نه بازنده می شود و نه برنده. حداقل بازی کارت پخش کن جفت چهار می باشد. اگر کارت پخش کن بازی دارد، او به ترتیب کارتهای بازیکنان را باز می‌کند، دستهای آنان را با دست خویش مقایسه می کند و طبق جدول پرداخت ذیل شرط بندی‌های برنده را پرداخت می کند.
جدول پرداخت در تگزاس هولدم
یک پر 1:1 فول هاوس 3:1
دو پر 1:1 کاره 10:1
سه کارت یک نوع 1:1 استریت فلش 20:1
استریت 1:1 رویال فلش 100:1
فلش 2:1    
ضمناً  شرط بندی بت 1:1 (BET) و آنته (ANTE) طبق جدول فوق پرداخت می شود. اگر کارت پخش کن بازی ندارد، شرط بندی بت (BET) پرداخت نمی شود و آنته (ANTE) طبق جدول پرداخت می شود. بدین ترتیب، اگر شما دست کلان دارید، برایتان آنقدر مهم نیست که آیا کارت پخش کن بازی دارد یا خیر، تفاوت در پرداخت فقط دو آنته (ANTE) می باشد. اگر دست بازیکن کوچکتر از دست کارت پخش کن می باشد، کلیه  شرط بندی های او می بازند. در کنار شرط بندی اصلی، بازیکن می تواند  شرط بندی تکمیلی بر روی جایزه انجام دهد. جایزه از دست جفت تک خال و بالاتر در پنج کارت اول وارد بازی می شود. حداکثر شرط بندی بر جایزه نمی‌تواند بیشتر از نصف آنته (ANTE) باشد، حداقل شرط بندی مساوی است با نصف حداقل شرط بندی میز. جایزه 7:1 پرداخت می شود.
کازینو تور