Super-V+ Gaminator®

صنایع بازی اطریش راه حلهای منعطف و گوناگون جا افتاده برای بازی پیچیده و موفق Coolfire™ II cabinet پیشنهاد می کند. در شرایط گزینش در حال رشد ترکیب بازیهای ویدئویی معجزه آسا، صنایع بازی اطریش حداکثر انعطاف برای کازینو را تضمین می نماید.
هر یک از گزینه های سری بازیهای گوناگون Coolfire™ II جدید، شامل موفق ترین ترکیب بازی با بهترین و بیشترین حرکات بوده و در جهت افزایش رضایت بازیکن می باشد.
کازینو تور