قواعد بلک جک

بازیکن ها بر روی میز در برابر کازینو بازی می کنند و کارت پخش کن نماینده کازینو می باشد. هر بازیکن می تواند چه در یک جایگاه و چه در جایگاه‌های مختلف شرط بندی کند (بوکس: جایگاه مخصوص تعیین شده برای شرط بندی. بر روی میز، طبق معمول، هفت جایگاه وجود دارد). بازیکن‌ها حق ندارند به کارتها و همچنین شرط بندی‌ها در جایگاه‌‌ها دست بزنند.
کارت پخش کن
کارت پخش کن در بدو بازی به بازیکن ها پیشنهاد می کند شرط بندی ها را انجام دهند: ژتون ها را در جایگاه‌هایی که اشغال کرده اند، بگذارند. میزان شرط بندی باید مابین حداقل و حداکثر تعیین شده برای این میز باشد. سپس کارت پخش کن به هر یک از بازیکن ها و خودش یک کارت و بعداً به هر یک از بازیکنان یک کارت دیگر می دهد. همه کارتها روباز تقسیم می شوند. پس از آن بازیکن ها به ترتیب کارتها را در جایگاههای خودشان قرار می دهند یا تصمیمات دیگر می‌گیرند. آخر سر کارت پخش کن کارتها را جمع می کند. کارت پخش کن موظف است تا زمانی که جمع امتیازها 17 یا بیشتر نشده است، کارت بگیرد. مازاد کارت پخش کن به معنای برندگی کلیه شرط بندی ها پس از کارت گرفتن است. اگر کارت پخش کن بین 17 تا 21 امتیاز دارد، دست خود را با کارتهای بازیکن ها مقایسه نموده و به برنده ها پرداخت می کند یا شرط بندی های بازنده را جمع می کند.
محاسبه امتیازها
در این بازی شش دست کارتهای معمولی 52 تایی شرکت می‌کنند. همه صورتها (شاه، بی بی، سرباز) و دهها 10 امتیاز محسوب می شوند. کلیه این کارتها ارزش برابر داشته و برای سادگی دهها نامیده می شوند. تک خال 1 یا 11 محاسبه می شوند (کارت پخش کن در دست با تک خال محاسبه دوگانه انجام می دهد) بقیه کارتها طبق ارزش خودشان محاسبه می شوند (دو- 2 امتیاز، هشت- 8 امتیاز و غیره).
پرداخت
کلیه شرط بندی های برنده 1:1 پرداخت می شوند. دست ده و تک خال که از پخش کردن بدست آمده است، استثنای دلپذیر محسوب گشته و بلک جک نامیده می شود و 3:2 پرداخت می شود.
بلک جک بازیکن همچنین بر هرگونه دست کارت پخش کن، بغیر از دست بلک جک، برنده می شود. در این حالت نه کارت پخش کن و نه بازیکن بازنده نمی‌شوند.
دوبل (Double) (دو برابر نمودن شرط بندی)
در صورت تمایل می توان شرط بندی را در هرگونه دست دو کارت "دو برابر" نمود (بغیر از بلک جک). در حالتی که مجموع امتیازهای بازیکن 9، 10 یا 11 باشد، کارت پخش کن پیشنهاد می کند دو برابر شود، در کلیه موارد دیگر بازیکن باید خودش در مورد تمایلات خویش اعلام کند. بازیکن "دو برابر" را بر روی جایگاه، بر روی شرط بندی خود و به اندازه ای که شرط بندی کرده است، قرار می دهد. متعاقباً کارت پخش کن به این جایگاه یک کارت می دهد و این دست نهایی محسوب می شود. دیگر بازیکن نمی تواند در این جایگاه کارت دریافت کند.
اسپلیت (Split) (جدا کردن کارتها)
اگر دو کارت اول بازیکن دارای ارزش یکسان هستند (دو سه تایی، دو ده تایی، دو تک خال و غیره) می‌توان آنها را سوا نموده و برای هر کدام دست جداگانه ترتیب داد. برای این کار لازم است مبلغ برابر شرط بندی اولیه، به شرط بندی گذاشته شود. دست به ترتیب جمع می شود: نخست برای کارت اول و در نهایت برای باقیمانده کارتها. بازیکن موظف است برای هر یک از کارتهای سوا شده کارت دوم را دریافت کند (کارت پخش کن پیشنهاد نمی کند که کارت دوم دریافت شود، صرفاً کارت دوم را پخش نموده و امتیازهای دریافتی را اعلام می کند). پس از تفکیک کارتها، بازیکن می تواند دو برابر کند. تفکیک تک خالها از این قاعده مستثنی است. برای هر تک خال، در صورت تفکیک، کارت پخش کن فقط یک کارت می دهد. دریافت کارت و انجام دوبل دیگر امکان پذیر نمی باشد. در صورتی که باز هم تک خال بیاید، می‌توان دوباره تفکیک نامحدود انجام داد. در حالت تفکیک تک خالها، دست تک خال- ده بلک جک محسوب نمی شود و مثل 21 امتیاز می شود و در صورت برندگی 1:1 پرداخت می شود.
بیمه
اگر کارت اول کارت پخش کن تک خال می باشد، در این صورت پس از اتمام پخش کارتها، کارت پخش کن پیشنهاد بیمه شدن را می کند. بازیکن با پذیرش پیشنهاد، در برابر بلک جک ممکن کارت پخش کن بیمه می شود. در این حالت بازیکن در بخش مخصوصی که بر روی میز معین می باشد، شرط بندی مکمل انجام می دهد. میزان شرط بندی می‌تواند از نصف حداقل میز تا نصف شرط بندی بازیکن در نوسان باشد. در حالتی که پیش کارت پخش کن بلک جک می باشد، شرط بندی بر روی بیمه 2:1 برنده می شود. اگر پیش کارت پخش کن بلک جک وجود ندارد، بیمه بازنده می شود و بقیه شرط بندی ها طبق معمول بازی می کنند.
پولهای برابر
اگر بازیکن بلک جک دارد و کارت پخش کن تک خال، کارت پخش کن پیشنهاد "پولهای برابر" را می کند، یعنی پرداخت بلک جک بلافاصله، قبل از در آمدن کارت دوم کارت پخش کن. در این حالت بلک جک 1:1 پرداخت می شود.
سوراندر (Surrender) (انصراف بازیکن ها از بازی در مقابل بازپرداخت نصف شرط بندی)
اگر بازیکن دست اولیه خود را نمی پسندد و در این حالت امکان برنده شدن را نمی بیند، می تواند از بازی در این بخش منصرف گشته و نصف شرط بندی را ببازد. تصمیم انصراف از بازی باید تا خروج کارت سوم در این جایگاه گرفته شود. ولی در دستهایی که در نتیجه تفکیک (Split) بدست آمده اند، انصراف از بازی مجاز نمی باشد. کارت پخش کن وظیفه ندارد انصراف از بازی را پیشنهاد کند. هر بازیکن باید خودش وضعیت را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم گیری کند.
در صورت بروز اختلاف، تصمیم مدیریت کازینو نهایی محسوب می شود.
کازینو تور