رولت آمریکایی

کلاً چند نوع رولت وجود دارد. در کازینوی ما می توان رولت آمریکایی با یک "صفر" بازی کرد. میز بازی شامل چرخ با شماره های از صفر تا 36 و همچنین دشت بازی میز می باشد که طوری تقسیم شده است که در آن کلیه گزینه های ممکن شرط بندی قید شده اند.
هر بازیکن می تواند هرگونه ژتون از رنگهای آزاد انتخاب کند که حین بازی فقط او استفاده می کند. بغیر از این، بازیکن می تواند بهای ژتون های رنگی را تعیین نماید. ژتون های رنگی یک میز حق ندارند در میزهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند.
در صورتی که بازیکن تصمیم می گیرد در این میز به بازی خاتمه دهد و پیش او ژتون های رنگی باقی مانده اند، او می تواند آنها را با ژتون های نقد تعویض نماید و با آنها می تواند بر روی هر یک از میزهای کازینو بازی کند یا آنها را در صندوق کازینو با پول نقد تعویض کند. اگر شما میز را ترک کرده اید بدون اینکه ژتون ها را تعویض کنید، متعاقباً آنها را با حداقل قیمت حساب خواهند کرد.
کارت پخش کن به بازیکن ها پیشنهاد می کند شرط بندی نمایند و پس از آن چرخ و توپ را می چرخاند. سه دور قبل از افتادن توپ، کارت پخش کن اعلام می کند که دیگر شرط بندی پذیرفته نمی شود. پس از کلمات و حرکات کارت پخش کن در مورد اینکه "دیگر شرط بندی وجود ندارد"، شرط بندی پذیرفته نمی شود و تغییر نمی کند. کلیه شرط بندی های بازیکن که پس از اظهارات کارت پخش کن در مورد خاتمه شرط بندی صورت گرفته اند، می‌توانند باطل تلقی شوند. پس از آنکه توپ به یکی از 37 شماره می افتد، کارت پخش کن شماره برنده را اعلام نموده و دولی را می گذارد.
سپس کارت پخش کن دشت بازی را از شرط بندی های بازنده پاک نموده و طبق ترتیب معین دست‌های برنده را پرداخت می کند. شرط بندی های ممکن و پرداخت در مقابل آنها ذیلاً آمده است.
در صورت افتادن "صفر"، شرط بندی ها در "شانسهای برابر" بازنده می شوند.
شرط بندی‌های شفاهی
در کازینوی ما شرط بندی های شفاهی پذیرفته می شوند، شرط بندی هایی که در دشت مخصوص ترک (track) انجام می شوند.
شرط بندی های شفاهی را می توان در موارد ذیل انجام داد:
1. شماره و 2 همسایه، شرط بندی در استریت آپ (straight ups) پنج شماره همسایه در چرخ.
2. در قسمتهای شرط بندی استاندارد
"واوزن د زیرو" 9 - ("Vuasen de zero") ژتون
"تئیر" 6 - ("Tier") ژتون
"ارفلاینس" 5 - ("Orphelines") ژتون
"زیرو اشپیل" 4 - ("Zero Spill") ژتون
شماره‌های با همسایه و جایگاهها با هرگونه ارزش، پنج برابر، مطابق با حداکثر میز پذیرفته می شوند.
ارفلاینس
("Orphelines")
1=1 ژتون
6/9=1 ژتون
14/17=1 ژتون
17/20=1 ژتون
31/34=1 ژتون
5 ژتون
واوزن د زیرو
("Vuasen de zero")
0/2/3=2 ژتون
4/7=1 ژتون
12/15=1 ژتون
18/21=1 ژتون
19/22=1 ژتون
25/29=2 ژتون
32/35=1 ژتون
9 ژتون
تئیر
("Tier")
5/8=1 ژتون
10/11=1 ژتون
13/16=1 ژتون
23/24=1 ژتون
27/30=1 ژتون
33/36=1 ژتون
6 ژتون
زیرو- اشپیل
("Zero Spill")
0/3=1 ژتون
12/15=1 ژتون
26=1 ژتون
32/35=1 ژتون
4 ژتون
3. جایگاههای حداکثر شرط بندی‌های شفاهی هستند وقتی در هر شرط بندی از شرط بندی‌های استاندارد، حداکثر مبلغ ممکن با توجه به حداکثر میز، شرط بندی می شود.
بازیکن ها حق دارند با رعایت حداقل و حداکثر برای هر میز، هر گونه شرط بندی انجام دهند. شرط بندی در دشت به میزان حداکثر میز بازی نموده و پرداخت می شوند. در صورت بروز موانعی که مزاحم انجام بازی می شوند، مدیریت کازینو این حق را برای خود محفوظ می دارد که بازی را انجام نشده اعلام کند. در این صورت شرط بندی ها بازنده نمی شوند و برنده هم نمی شوند.
کازینو تور