پوکر پنج کارتی

با تعویض یک یا دو کارت در مقابل آنته (ANTE)
بازیکنان بین حداقل و حداکثر میز بر روی مکان آنته (ANTE) شرط بندی می‌کنند. یک بازیکن می تواند بر روی یک جایگاه روباز و بر روی جایگاههای دیگر بطور بسته (بدون تعویض کارت) بازی کند.
کارت پخش کن به هر یک از بازیکنان و خودش 5 کارت به صورت بسته می دهد و در ضمن کارت پنجم خود را باز می کند. بازیکنان کارتهای خود را نگاه کرده و در مورد اینکه بازی کنند یا خیر، تصمیم می گیرند. بازیکن می تواند یا کارتهای خود را بیاندازد و آنته (ANTE) را از دست بدهد یا بلافاصله با پنج کارت در بازی بماند و بر روی بت (BET) شرط بندی کند که دو برابر شرط بندی آنته (ANTE) می باشد، یا یک کارت را با آنته (ANTE) یا دو کارت را با شرط بندی برابر دو آنته (ANTE) تعویض نماید. سپس تصمیم گیری نموده و بر روی بت (BET) شرط بندی کند. وقتی کلیه بازیکنان تصمیم گرفتند، کارت پخش کن کارتهای خود را باز می کند. بازی کارت پخش کن از "تک خال- شاه" شروع می شود. اگر کارت پخش کن بازی ندارد، به بازیکن‌ها آنته 1:1 (ANTE) پرداخت می‌شود. تک می تواند بعنوان بالاترین و همچنین پائین ترین کارت محسوب شود (اگر این امر در دست استریت ضروری است).
در صورتی که کارت پخش کن با بازیکن‌ها دست مشابه دارد، برنده به ترتیب کارتهای برتر تعیین می شود. اگر همه کارتها شبیه هستند، وضعیت " استند- اُف" ایجاد می شود- هیچکس نه برنده می شود و نه بازنده.
اگر کارت پخش کن بازی دارد، او به ترتیب کارتهای بازیکن ها را باز می کند، دستهای آنان را با دست خودش مقایسه می کند و شرط بندی‌های برنده را طبق جدول ذیل پرداخت می‌کند. ضمناً مهره آنته 1:1 (ANTE) پرداخت می شود.
جدول پرداخت در پوکر پنج کارتی با تعویض یک یا دو کارت در مقابل آنته (ANTE)
تک خال- شاه 1:1 فلش 5:1
یک پر 1:1 فول هاوس 7:1
دو پر 3:2 کاره 20:1
سه کارت یک نوع 3:1 استریت فلش 50:1
استریت 4:1 رویال فلش 100:1
حداکثر پرداخت برای جایگاه نمی‌تواند بیشتر از حداکثر پرداخت میز باشد.
کازینو تور